logotyp

Regulamin

Regulamin świadczenia Usług oraz Strony internetowej www.allforlex.pl

Art. 1
Postanowienia ogólne, definicje

W tym miejscu wskazujemy, czego dotyczy ten regulamin, jaki jest zakres jego treści, kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym akmedruk.pl oraz świadczonych przez nas Usług.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1) rodzaj i zakres oferowanych przez nas Usług,
  2) warunki korzystania i świadczenia przez Klientów z Usług dostępnych na naszej Stronie,
  3) jakiego rodzaju wymagania techniczne musi spełniać urządzenia Naszego Klienta żeby mógł korzystać z Usług i przeglądać naszą Stronę,
  4) zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym,
  5) warunki zawierania i rozwiązywania oraz odstępowania od umów o świadczenie Usług,
  6) tryb postępowania reklamacyjnego,
  7) informacje dotyczące sposobów rozwiązywania sporów,
 3. Treść tego Regulaminu udostępniamy Klientom za darmo, do zapoznania się i pobrania w dowolnym momencie na naszej Stronie internetowej o której mowa w ust. 1, przed zawarciem z nami jakiejkolwiek umowy o świadczenie Usług, a także – na żądanie naszego Klienta – również w późniejszym okresie, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca np. w formie pliku pdf.
 4. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usługi lub zawarciem umowy o jej świadczenie. Zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla świadczenia przez nas Usług lub zawarcia umowy. Zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu może następować w sposób wyraźny lub dorozumiany – jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem, lub po powstaniu możliwości zapoznania się z Regulaminem, Nasz Klient kontynuuje korzystanie z Usług.
 5. Świadczymy Usługi na zasadach i zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Usługi dostępne na naszej Stronie o której mowa w ust. 1, są przez nas świadczone w ramach24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Nasi Klienci muszą jednak pamiętać, że nie zawsze otrzymają od nas natychmiast informację zwrotną, lub nie zawsze otrzymają natychmiast skutek, który wiąże się ze świadczoną Usługą; np. skorzystanie z Formularza kontaktowego w dniu wolnym od pracy jest możliwe, ale odpowiedz Klient otrzymuje dopiero w dniu roboczym.
 7. Ilekroć w treści Regulaminu określone pojęcia pisane są wielką literą nadaliśmy im następującą treść i znaczenie:
  1) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; pod pojęciem Konsumenta w rozumieniu Regulaminu rozumie się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby fizycznej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  2) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy;
  3) Trwały nośnik informacji – materiał lub narzędzie umożliwiające przechowywanie informacji, w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i pozwalające na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
  4) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. usługa świadczona bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  5) Klient – podmiot korzystający z Usług, który może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
  6) Strona internetowa, Strona – Strona internetowa dostępna pod adresem akmedruk.pl.

Art. 2
Kim jesteśmy i co oferujemy w ramach Usług na Stronie internetowej

1. Jesteśmy spółką prawa handlowego i działamy pod nazwą AKME Sp. z o.o. w Łodzi.
2. Klient ma możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: drukarnia@akmedruk.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany w ust. 3. Na naszej Stronie internetowej są dostępne również inne adresy i dane kontaktowe, w tym dedykowane w zależności od potrzeb Klientów. Klient ma zatem możliwość skontaktować się z nami również na adresy poczty elektronicznej i numery wskazane na Stronie.
3. Nasze dane rejestrowane to: AKME Sp. z o.o. z siedziba w Łodzi pod adresem: ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217558, NIP 727 012 74 87, REGON 471000995
4. Świadczymy następujące Usługi:
1) formularz kontaktowy,
2) newsletter,
3) dostęp do postali społecznościowych z wykorzystaniem wtyczek/hiperłączy.
5. Świadczenie Usług o których mowa w ust. 4 odbywa się w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Usługi o których mowa w ust. 4 świadczone są przez nas za darmo.

Art. 3
Formularz kontaktowy

1. Klient ma możliwość skontaktowania się z nami z wykorzystaniem Usługi dostępnej na naszej Stronie internetowej, jaką jest Formularza kontaktowy (dalej jak: Formularz)
2. Skorzystanie z Formularza pozwala na przesłanie przez Klienta do nas wiadomości tekstowej, dowolnej treści bezpośrednio przez Stronę internetową, a zatem bez potrzeby korzystania z oprogramowania poczty elektronicznej.
3. Jeżeli Nasi Klienci chcą skorzystać z Formularza musza wykonać następujące czynności:
1) połączyć się w trybie on-line ze Stroną internetową dostępną pod adresem internetowym o którym mowa w art. 1 ust. 1,
2) w zakładce „kontakt”, lub „skontaktuj się z nami” odnaleźć okno Formularza,
3) Wpisać w treści okna Formularza swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej do kontaktu oraz temat treść wiadomości tekstowej,
4) zapoznać się z treści Regulaminu oraz potwierdzić ten fakt poprzez zaznaczenie checkboxa,
5) zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie checkboxa,
6) potwierdzić wolę wysłania wiadomości poprzez Kliknięcie przycisku „Wyślij”.
4. Z chwilą wykonania przez Klienta czynności o której mowa w ust. 3 pkt. 6 dochodzi do wysłania do nas wiadomości tekstowej i zawarcia pomiędzy Klientem i nami umowy o świadczenie Usługi – Formularz. Usługa świadczona jest od momentu rozpoczęcia korzystania z Formularza do chwili wysyłania wiadomości tekstowej.
5. Klient uprawniony jest do rezygnacji z korzystania z Formularz w każdym dowolnym momencie poprzez zaprzestanie wypełniania okna Formularza.

Art. 4
Dostęp do postali społecznościowych i innych stron z wykorzystaniem wtyczek/hiperłączy

1. Nasza Strona internetowa umożliwia, z wykorzystaniem Usługi wtyczek/(plug-in)/hiperłączy (dalej: Wtyczka), do portali społecznościowych Facebook, Twitter, LinkedIn lub do innych stron internetowych naszych partnerów handlowych.
2. Usługodawca zastrzega możliwość udostępnienia Klientom określonego rodzaju Wtyczek lub rezygnacji z udostępniania takich Wtyczek, co nie będzie stanowiło zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Dostawcami wtyczek są podmioty których własnością są portale społecznościowe lub te strony internetowe.
4. Wtyczki dostępne na naszej Stronie internetowej i oznaczone są okienkiem z logo portalu, jego właściciela lub jego znakiem towarowym, oznaczeniem.
5. Korzystanie z Usługi Wtyczki ma charakter jednorazowy i wymaga od naszego Klienta dostępu do Internetu oraz wejścia na naszą Stronę internetową, a następnie „kliknięcia” logo, nazwy, znaku towarowego, oznaczenia podmiotu, którego Stronę Klient chce zobaczyć. Wykonanie czynności o której mowa w zd. 1 powoduje przekierowanie Klienta na tą stronę internetową, która otwiera się w nowym oknie przeglądarki.
6. Zasady korzystania z dostępnych portali społecznościowych lub stron naszych kontrahentów określa ich właściciel.
7. Usługodawca nie ma wpływu na zasady i ograniczenia związane z korzystaniem z portali społecznościowych o których mowa w niniejszym artykule. Z uwagi na powyższe, celem ustalenia wskazanych zasad i procedur koniecznym jest uzyskanie informacji od ich właścicieli.

Art. 5

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klient; pliki Cookies

1. Podejmujemy wszelkie działania, żeby nasza Strona internetowa oraz świadczone przez nas Usługi działały prawidłowo.
2. Z uwagi jednak na postęp technologiczny i technologię w której działa nasza Strona internetowa, urządzenia na których nasi klientce chcą ją przeglądać lub korzystać z oferowanych przez nas Usług, muszą spełniać wskazane poniżej minimalne wymagania:
1) dostęp do Internetu;
2) przeglądarka internetowa:
a. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej,
b. Mozilla FireFox w wersji 11.0 lub nowszej,
c. Google Chrome w wersji 12.0 lub nowszej,
3) aktywne wtyczki – JAVA, FLASH,
4) rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit,
3. Nie jest wykluczone, że nawet posiadanie urządzeń nie spełniającym tych minimalnych wymagań nie będzie skutkowało pogorszeniem możliwości przeglądania Strony lub korzystania z Usług, ale nie jest wykluczone, że mogą się pojawiać będące tego następstwem nieprawidłowości.
4. Nasi Klienci muszą również pamiętać, że nasza Strona internetowa oraz Usługi działają w Internecie, a zatem nie jest wykluczone, że trudności w jej przeglądani mogą być również związane z ograniczaniem dostępu do Internet urządzenia Klienta, słabym sygnałem, ograniczeniami działania Internetu.
5. Nasza Strona internetowa korzysta z plików Cookies. Każde wyłączenie lub modyfikacja zasad korzystania z plików Cookies może skutkować nieprawidłowym działaniem Usług lub wyświetlaniem Strony internetowej.
6. Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z plików Cookies zawarte są w informacji dostępnej na Stronie internetowej pod adresem https://akmedruk.pl/polityka-prywatnosci/.
7. Samo korzystanie z naszych Usług nie wymaga dokonywania żadnych aktualizacji, zmian, instalowania dodatkowego oprogramowania, za wyjątkiem wymaganych przez oprogramowanie lub urządzenia z których korzysta Klient w celu korzystania z Usług lub Strony np. aktualizacja przeglądarki internetowej.

Art. 6
Zagrożenia związane z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną (przez Internet) może wiązać się z zagrożeniem cyberprzestępczością.
2. Cyberprzestępczość definiowana jest jako rodzaj przestępczości, w której komputer, urządzenie elektroniczne mające dostęp do sieci teleinformatycznych oraz zlokalizowane na nich dane, informacje są albo narzędziem, albo przedmiotem przestępstwa. Cyberprzestępczość może dotyczyć także ataków na samą sieć teleinformatyczną w celu zniekształcenie, uniemożliwienie wykorzystania, degradację lub zniszczenie informacji przechowywanej w komputerze lub sieci komputerowej.
3. Klient korzystający z sieci Internet, jak również korzystający z Usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym oferowanych przez nas, musi pamiętać, że korzystanie to wiąże się ze zwiększoną podatnością na ataki cyberprzestępcze.
4. Najczęściej występującymi zagrożeniami i rodzajami ataków cyberprzestępczych są:
1) możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego urządzenia elektronicznego Usługobiorcy szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione (wirusy);
2) możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
3) obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania;
4) niebezpieczeństwie otrzymania niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną (spam);
5) podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia określonych informacji, lub nakłonienia do określonych działań (pishing);
6) przesyłanie korespondencji na pocztę elektroniczną zawierającą załączniki lub hiperlinki, których kliknięcie skutkuje zainfekowaniem urządzenia, pozyskaniem poufnych informacji (phising mailowy);
7) zagrożeniu związanym z zawartością, treścią informacji dostępnych w Internecie;
8) zagrożeniu związane z wykorzystaniem sprzętu Usługobiorcy do działalności przestępczej;
9) zagrożeniu związanym z istnieniem fałszywych witryn skutkujących wyłudzeniem danych;
10) ataki typu Man in the middle;
11) sniffing – zainstalowanie na urządzeniu Usługobiorcy oprogramowania, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci
12) stosowanie oprogramowania lub urządzenia szpiegowskiego rejestrującego klawisze naciskane przez użytkownika (atak Keylogger);
13) czynności kryptoanalizy, tj. odnalezienia luk systemu kryptograficznego celem jego złamania i dostępu do urządzenia Usługobiorcy;
14) korzystaniu z niezabezpieczonych, otwartych sieci Wi-Fi;
5. W celu uniknięcia lub minimalizacji ryzyka wystąpienia wskazanych w ust. 1 zagrożeń Usługobiorca powinien stosować właściwe środki techniczne, a w szczególności aktualizowane na bieżąco programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, programy antyszpiegowskie, korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i weryfikowalnych połączeń internetowych, unikać w Internecie działań zwiększających ryzyko ujawnienia jako danych osobowych, danych logowania lub innych informacji poufnych Usługobiorcy, ograniczać ilość zapamiętywanych przez wyszukiwarki internetowe haseł dostępu, korzystać z unikalnych haseł i kodów dostępu, weryfikować treści otrzymanych na pocztę elektroniczną wiadomości, w tym nie otwierać poczty lub załączników pochodzących z nieznanych lub nieweryfikowalnych źródeł.

Art. 7

Zakaz przekazywania treści o charakterze bezprawnym

1. Apelujemy do Naszych Klientów, żeby korzystali ze Strony Internetowej oraz oferowanych przez nas Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem innych Klientów.
2. Zabronione jest wprowadzenie przez Klienta do Systemu teleinformatycznego Strony Internetowej jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
3. W ramach korzystania ze Strony Internetowej oraz jej zawartości i oferowanych usług w sposób zgodny z prawem Klient zobowiązany jest w szczególności do:
1) wprowadzania na naszą Stronę lub do oprogramowania Strony jakichkolwiek danych i informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
2) niekorzystania ze Strony Internetowej oraz oferowanych usług w sposób zakłócający ich funkcjonowania w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
3) korzystania ze Strony Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów;
4) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na Stronie Internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz w sposób zgody z prawem.
4. W przypadku, gdy uzyskamy wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze działania Naszego Klienta na Stronie lub z wykorzystaniem Usług, upoważnieni jesteśmy do niezwłocznego zablokowania dalszego przesyłania tych treści, jak również czasowego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Klienta, którego działania lub zaniechania mają charakter bezprawny. O powyższym, o ile jest to możliwe i uzasadnione, niezwłocznie informuje Klienta wzywając do niezwłocznego zaprzestania naruszeń.
5. Wznowienie świadczenia usług następuje niezwłocznie po zaniechaniu przez Usługobiorcę czynności bezprawnych, nie później niż w ciągu 48 godzin od tej chwili.

Art. 8

Procedury reklamacyjne

1. Jeżeli Nasz Klient jest niezadowolony z jakości, prawidłowości świadczenia Usług, w tym, jeżeli usługa jest świadczona niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, jest uprawniony do złożenia reklamacji.
2. Złożenie reklamacji możliwe jest w dowolnie obrany przez Klienta sposób z wykorzystaniem Trwałego nośnika informacji, w szczególności poprzez wysłanie informacji drogą korespondencji pocztowej na nasz adres, drogą korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazane na Stronie internetowej.
3. Zachęcamy, żeby w treść reklamacji Klient wskazał dane pozwalające na jego identyfikację, identyfikację rodzaju Usługi będącej przedmiotem reklamacji, określił na czym polegał problem i jakie ma żądania.
4. W przypadku, w którym treść reklamacji uniemożliwia identyfikację Klienta, reklamowanej Usługi lub żądania, skutkuje to brakiem możliwości nadania reklamacji biegu w toku procedury reklamacyjnej. Wówczas podejmujemy działania, że Klient uzupełnił reklamacje, a w razie braku takiej możliwości – pozostawiamy reklamację bez biegu do czasu wystąpienia stanów umożliwiających kontynuowanie procedury reklamacyjnej.
5. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, udzielamy odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
6. Bezskuteczny upływ terminu o którym mowa w ust. 5 równoznaczny jest z uwzględnieniem reklamacji.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji zgodnie z żądaniem naszego Klienta niezwłocznie czynimy zadość temu żądaniu.
8. Podejmujemy działania, żeby zrealizować roszczenie reklamacyjne w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Naszych Klientów.

Art. 9
Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

1. Informujemy, że w przypadku sporu pomiędzy Klientem będącym Konsumentem, a nami istnieje możliwość pozasądowego rozwiązania powstałego sporu i dochodzenia roszczeń.
2. W przypadku sporu Klient, będący Konsumentem może m.in.:
1) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
3) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
4) szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem dostępne są na Stronach internetowych oraz siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (adres internetowy: https://www.uokik.gov.pl/), powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
3. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Usługobiorcę będącego Konsumentem reklamacji o której mowa w art. 8, spór nie został rozwiązany, Usługodawca przekazuje takiemu Usługobiorcy na Trwałym nośniku informacji oświadczenie o możliwości wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, Usługodawca wraz z oświadczeniem przekazuje informację o podmiocie uprawnionym właściwym dla danego Usługodawcy.
5. Już teraz jednak informujemy, że nie wyrażamy zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
6. Wskazujemy również, że Klient będący Konsumentem uprawniony jest do skorzystania z elektronicznego narzędzia internetowego rozpatrywania sporów – europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR) nieodpłatnie dostępnego pod adresem internetowym:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Art. 10
Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na nasz adres siedziby, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w art. 2 Regulaminu.
2. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulamin, jednak nie jest to obowiązkowe, który zawiera pouczenie o przysługujących w związku z odstąpieniem uprawnieniach.
3. Termin czternastodniowy, w którym Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi, liczy się od dnia jej zawarcia.
4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłamy Klientowi na Trwałym nośniku informacji potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
5. W razie odstąpienia od umowy – umowa o świadczenie Usługi jest uważana za niezawartą.
6. Wskazujemy jednak, że nasze Usługi świadczone są na żądanie Naszych Klientów, nieodpłatnie i niezwłocznie, a zatem przed 14-dniowym terminem na odstąpienie od umowy, a zatem w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
7. Wyłączenia prawa odstąpienia od umowy określone zostały przepisami art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Art. 11
Zmiany Regulaminu, zawieszenie świadczenia Usług

1. Zastrzegamy, że w przypadku wynikającym z potrzeb technicznych lub modernizacji albo poprawy/zmiany/usprawnienia funkcjonalności świadczonych Usług może zachodzić potrzeba czasowego zawieszenia ich świadczenia.
2. O ile jest to możliwe informujemy na naszej Stronie internetowej o zawieszeniu świadczenia Usług wskazując planowany termin oraz czas trwania takiego zawieszenia.
3. Świadczenie Usług może zostać również zawieszone z powodu okoliczności za które nie ponosimy odpowiedzialności. O ile to możliwe wskazujemy prawdopodobny czas trwania takiego zawieszenia.
4. Tymczasowe zawieszenie świadczenia Usług z powodów o których mowa w ust. 2-3 nie stanowi podstawy dla występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec nas.
5. Nie jest wykluczone, że będziemy musieli zmienić Regulamin.
6. Zmiany Regulaminu będą jednak następowały na przyszłość, a zatem jeżeli zawrzemy jakąś umowę przed zmianą to będzie ona świadczona na zasadach wynikających z Regulaminu obowiązującego w chwili zawierania tej umowy.
7. Zmiana Regulaminu dopuszczalna jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych okoliczności:
1) zmiany przepisów prawa w zakresie w jakim konieczne jest dostosowanie treści Regulaminu do aktualnie obowiązującego prawa,
2) zmiany naszej siedziby, danych adresowych.
3) zmiany profilu naszej działalności,
4) wprowadzenia, modyfikowania lub likwidacji Usług lub zmiany sposobu, poprawy bezpieczeństwa ich świadczenia,
5) zmian w systemach teleinformatycznych z których korzystamy w sposób wpływający na wzajemne prawa i obowiązki naszej i Klientów w następstwie prowadzania nowych technologii, zmian stosowanych rozwiązań wpływających na sposób świadczonych usług lub zasadny korzystania z nich przez Usługobiorcę.
6) wprowadzenia, zmiany, wydania rekomendacji, decyzji, stanowisk, orzeczeń przez uprawnione do tego organy administracji publicznej z którymi wiąże się obowiązek zmiany treści Regulaminu
8. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy zawartej na czas nieokreślony w najbliższym możliwym terminie wypowiedzenia.
9. Postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu nie dotyczą przypadków, gdy zmiana związane jest wyłącznie ze zmianą graficzną, poprawą oczywistych pomyłek pisarskich lub zmianą jednostek redakcyjnych, które nie wpływają na prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.

Art. 12
Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzamy dane osobowe Klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi tj. adres elektroniczny Usługobiorcy, imię i nazwisko wskazane przez Usługobiorcę, numer telefonu.
2. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej możemy przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość umowy lub sposób jej rozliczenia.
3. Wyróżniamy i oznaczamy te spośród danych, których podanie jest niezbędne do świadczenia Usługi.
8. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w informacji dostępnej na Stronie internetowej pod adresem https://akmedruk.pl/polityka-prywatnosci/.

Art. 13
Nota prawna, prawa autorskie

1. Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Strony internetowej, jak również dokonywania zmian w zakresie zamieszczonych na niej informacji nie wpływających na świadczone Usługi, bez konieczności uprzedniego informowania Klientów w tym zakresie.
2. sobie prawo do zmiany szaty graficznej i/lub układu Stron internetowych przeznaczonych do świadczenia Usług, zmiany technicznej i graficznej formy korzystania z Usług bez konieczności uprzedniego informowania Usługobiorców w tym zakresie.
3. Pozostajemy wyłącznym właścicielem oraz wyłącznym użytkownikiem Strony internetowej.
4. Na Stronie internetowej publikujemy materiały, informacje oraz dane, co do których pozostajemy ich właścicielem oraz wyłącznym użytkownikiem, albo też posiadamy w tym zakresie wymagane prawem upoważnienia. Wszystkie treści zamieszczone na Stronie Internetowej korzystają z ochrony prawno-autorskiej. Z uwagi na powyższe przypominamy o obowiązku respektowania przepisów chroniących prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i intelektualnej oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Zabronione jest nieautoryzowane kopiowanie, przetwarzanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie jakichkolwiek treści udostępnionych na Stronie Internetowej.
6. Postanowienia ust. 5 nie znajdują zastosowania do korzystania z treści oraz zawartości Strony Internetowej w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego, jak również do przypadku, gdy uprawnienie takie dla dokonujących tych czynności wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub zgody uprawnionego podmiotu.
7. W najszerszym dopuszczanym przez prawo zakresie nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłową interpretację i ocenę informacji oraz danych zamieszczonych na Stronie internetowej w zakresie w jakim służą wzbogaceniu wiedzy i przekazaniu informacji w zakresie rodzaju usług świadczonych i profilu naszej działalności.

Art. 14
Postanowienia końcowe, oświadczenia

1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczenia lub wyłączenia jakichkolwiek uprawnień oraz praw przysługujących Klientom, w tym będącym Konsumentami. W przypadku sprzeczność treści Regulaminu z tymi przepisami, w każdym przypadku pierwszeństwo stosowania znajdują postanowienia przepisów prawa.
2. Język polski jest jeżykiem właściwym dla Usług oraz zawieranych z Klientami umów.
3. Usługi świadczone są dedykowane dla Usługobiorców mających swoje centrum życiowe na terenie Polski.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa.
5. Usługodawca oświadcza, że nie stosuje żadnego kodeksu dobrych praktyk.
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 sierpnia 2022 roku.

Wzór formularza odstąpienia

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………………………………………………..

(miejscowość i data)

Usługodawca:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(dane identyfikacyjne)

Klient:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(dane identyfikacyjne)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać umowę co do której konsument odstępuje)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru Towaru(*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Uiszczoną cenę proszę zwrócić

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać w jakiej formie ma zostać dokonany zwrot ceny, jeżeli ma być inny niż forma płatności)

…………………………………………….

(podpis Klienta/ów w przypadku przesyłania formularza

w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie w przedmiocie prawa odstąpienia od umowy:

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Skutkiem odstąpienia od umowy jest traktowanie umowy jako niezawartej i powstanie obowiązku zwrotu swoich świadczeń. Tym samym zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy się jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadkach o których mowa w art. 38 Prawa konsumentów nie mają Państwo możliwości odstąpienia od umowy, a jeżeli wyrazili Państwo zgodę na świadczenie usługi w pełnym zakresie przed upływem terminu na odstąpienie od umowy wówczas tracą Państwo prawo odstąpienia od umowy.

akme
Kontakt

ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź