logotyp

Polityka prywatności

Wskazujemy, że w niniejszym dokumencie dostępne są dla Państwa informacje dotyczące zasad przetwarzania przez naszą firmę danych osobowych, informacje dotyczące przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz zasad korzystania przez nas z określonego oprogramowania pozwalającego na ocenę widoczności naszej strony.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest AKME Sp. z o.o. z siedziba w Łodzi pod adresem: ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217558, NIP 727 012 74 87, REGON 471000995

 1. Dane kontaktowe administratora

Administrator nie ustanowił żadnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i samodzielnie nadzoruje proces przetwarzania danych oraz ich bezpieczeństwo. Wszelkie zapytania dotyczące materii przetwarzania danych osobowych należy zatem kierować bezpośrednio do administratora. Administrator udostępnia w tym celu następujące kanały komunikacji:

 1. drukarnia@akmedruk.pl
 2. ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzane dane osobowe w różnych celach. W zależności od ustalonego celu przetwarzania odmienne mogą być również podstawy prawne przetwarzania tych danych.

Lp.Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna
1zawarcie różnego umów lub wykonania umówionych usług lub świadczeńart. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
2przygotowanie oferty współpracy, ustalenia warunków zawarcie umowy, uczestnictwa w negocjacjach, udzielania odpowiedzi na pytania o ofertę, uczestniczenia w procedurach zamówieniowychart. 6 ust. 1 lit b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3realizacji, wykonania zawartej już umowy lub zamówienia, ustalenia zasad wykonywania tej umowy, zasad wysyłki towaru, ustalenia faktu dokonania zapłatyart. 6 ust. 1 lit b RODO tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
4rozliczenia zawartej umowy, wystawienia dokumentów księgowych, płatniczych, zaksięgowania płatności, realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych lub o rachunkowości, rozliczenia podatków VAT, rozliczenia sprzedaży, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
5rozpatrywania reklamacji, roszczeń związanych z realizacją umowy, zgłaszania się z takim roszczeniamiart. 6 ust. 1 lit b i c RODO tj. przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub związane jest z realizacją zawartej umowy
6w przypadku wystąpienia sporu co do sposobu, jakości i należytego wykonania lub niewykonania umowy lub usługi w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniamiart. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu stanowiącym prawnie uzasadniony interes realizowany przez administrator, jakim jest ochrona przed roszczeniami
7w celach związanych z ustalonymi zasadami organizacji i działania administratoraart. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w związku z wystąpieniem uzasadnionego interesu administratora jakim jest dążenie do przyspieszenia procedur, poprawa efektywności działania, zwiększenia przejrzystości gromadzonych danych, a jeżeli obowiązek prowadzenia jakiegoś rejestru wynika z przepisów prawa, wówczas podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO

 1. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie tych danych może być niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług. Niekiedy obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa. Zawsze informujemy Państwa o zakresie danych, których podanie jest niezbędne, a co do których ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług.

 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty współpracującym z Administratorem w zakresie świadczenia na jego rzecz usług w szczególności: księgowych, kadrowo-podatkowych, prawnych, ubezpieczeniowych, audytowych, usług hostingowych, teleinformatycznych, branży IT, windykacyjnych, przedsiębiorstwa kurierskie, przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozu towarów, usługi pocztowe, kontrahenci i klienci Administratora, jak również współpracujące z Administratorem inne podmioty świadczące usługi prawne samodzielnie decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych;
 2. Na zasadach wynikających z przepisów prawa, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne, na żądanie lub w zakresie niezbędnym dla podjęcia określonych czynności, Państwa dane osobowe przekazywane będą również organom administracji publicznej, organom innych państw członkowskich UE, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, komornikom.

 1. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, lub kryteria ustalania tego okresu

Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane przez wskazany okres czasu:

 1. przez cały okres niezbędny dla realizacji umowy, świadczenia usługi lub realizacji innych czynności na Państwa rzecz;
 2. przez okres 5 lat, z uwagi na obowiązek przechowywania przez ten okres dokumentacji podatkowej albo przez okres archiwizacji wynikający z innych przepisów prawa;
 3. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartymi umowami lub realizowanymi usługami.
 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Informujemy, że w stosunku do danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informujemy, że w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – którym aktualnie w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Inne informacje
 1. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż wskazane powyżej może się odbywać wyłącznie na podstawie zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozostają w tym przypadku przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych następuje w oparciu o wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie informujemy, że, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku, gdyby dane osobowe miały być przetwarzane przez nas w innym celu niż te, które wskazane zostały niniejszym dokumentacje i na innej podstawie prawnej niż tam wskazana, wówczas uprzednio poinformujemy o tym fakcie, jak również o przysługujących osobie, której dane osobowe dotyczą uprawnieniach.
 3. Wskazujemy, że przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe nie są danymi wrażliwymi i zaliczane są do kategorii tzw. zwykłych danych osobowych. Wskazujemy, że są to m.in. następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 4. Niniejsza klauzula informacyjna odnosząca się do zasad przetwarzania danych osobowych będzie przez nas aktualizowana w każdym wypadku zmiany w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. W przypadku zgłoszenia żądania mającego na celu realizację prawa dostępu Administrator:

W wyniku realizacji prawa dostępu do Danych osobowych, Osoba, której Dane osobowe dotyczą, uzyskuje kopię Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 1. prawo żądania sprostowania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia

 1. prawo żądania usunięcia danych osobowych

Osoba, której Dane osobowe dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej Danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której Dane osobowe dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której Dane osobowe dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Osoba, której Dane osobowe dotyczą nie jest uprawniona do żądania usunięcia jej Danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,
 3. do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 4. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
 5. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że usunięcie Danych osobowych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 6. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 5. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 1. prawo do przenoszenia danych osobowych

Każdy kogo dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył administratorowi. Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo żądania, by zostały one przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie informujemy, że, przysługuje osobie, której dane osobowe dotyczą prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skutkiem odwołania zgody jest brak możliwości przetwarzania danych osobowych z powołaniem się na tę właśnie podstawę przetwarzania danych w przyszłości.

 1. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych jeżeli podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przez nas dalszego przetwarzania tych danych, chyba że ich przetwarzanie będzie konieczne z uwagi na istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw istniejących po naszej stronie lub podstaw do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych we wskazanym celu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której Dane osobowe dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Pliki Cookies

 1. Strona wykorzystuje pliki Cookies. Cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu, z którego Państwo korzystacie w chwili przeglądania naszej strony internetowej.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Do celów korzystania z Cookies zalicza się:
 1. dostosowanie zawartości stron internetowych do Państwa preferencji oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła, aktualizowana swoich informacji;
 4. wyświetlania i ograniczania liczby kontaktów z reklamą.
 5. Na dzień sporządzania niniejszej Polityki nasza strona wykorzystuje własne pliki cookies o nazwie:
 1. NID, którego funkcjonalność polega na …………………………………………………….
 2. AEC, którego funkcjonalność polega na …………………………………………………….
 3. CONSENT, którego funkcjonalność polega na …………………………………………………….
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu. Istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na dostępność niektórych funkcji na stronach internetowych Administratora.
 2. Wiązujemy, że szczegółowe zasady zmiany ustawień plików Cookies, w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej dostępne są pod adresami:
 1. Internet Explorer ™ – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 2. Mozilla Firefox ™ – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 3. Chrome™ – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
 4. Opera ™ – https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
 5. Safari™  – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
akme
Kontakt

ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź